Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Usługi PPOŻ SERWIS

Pomiary ---------------------

wydajności hydrantów

Pomiary wydajności hydrantów to proces wykorzystywany do sprawdzenia jak wydajne są systemy hydrantów. Pozwala to na określenie, czy hydranty są w stanie zapewnić wystarczającą ilość wody w przypadku pożaru.

Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych

Raz na rok należy sprawdzić:

Raz na pięć lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane kontroli ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Natomiast hydranty przeciwpożarowe sprawdzane są za pomocą specjalistycznego sprzętu  Hydro – Flow HF – 01 i Hydro – check HC – 01, który posiada aktualne świadectwo wzorcowania producenta. Urządzenie służące do sprawdzania wewnętrznych hydrantów DN25, DN52 i dodatkowo hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100 i DN 150.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr.109 poz. 719).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz 1065 ze zm.)
Norma PN-EN 671 – 1. Stałe urządzenia gaśnicze

OFERTA ---------------------

CENOWA

świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od ilości, typu hydrantów (zaworów) oraz ich lokalizacji.